Vi lägger ner hemsidan!
We’re closing down the page!

In English; scroll down

Vi har nu under 3,5 år skapat ett jätte stort bibliotek med bilder av våra fantastiska Wheatens från många delar av världen. Vi har fått mycket positiv kriktik genom åren vilket vi är evigt tacksamma för och vi vill mer än gärna fortsätta publicera bilder samt resultat på wheatens.

Tyvärr har det till och från dykt upp lite ”mörka moln” som ibland har kommit med konstruktiv kritik men ibland också varit rent otrevlig.

Vi har lyssnat på kritiken och försökt rätta till saker och ting så att det ska passa så många som möjligt i smaken. Flera har tyckt att det har varit trist att deras hundar är med på en hemsida som är förknippad med vår - Kennel Seamrog. Det borde egentligen inte ha någon betydelse vems hemsidan är, men om folk tycker så, så ska vi försöka anpassa oss efter det.

Det är trist att kritik ibland blir så otrevlig och hotande att man känner sig tvingad att inte längre publicera kort på vissa hundar även om det faktiskt är så att vi har lagen på vår sida gällande detta.

I somras tog vi bort ”tagsen” (stämpeln som visade att fotografierna kommer ifrån Kennel Seamrog) på bilderna och på så sätt fick vi mer neutrala bilder men också ett fritt tagande och användande av korten. Tyvärr har detta missbrukats och kort har tagits från hemsidan och publicerats på andra hemsidor utan hänvisning till fotograf/källa vilket är ett brott mot copyright lagen.

Det är vår lagliga rätt att ta kort och publicera kort men vi vill på inget sätt såra någon. Vi försöker ta så många kort som möjligt och i flera vinklar om möjligt. Allt för att få kort som är både bra tekniskt och med bra uppställd hund. Vi lägger ingen egen bedömning i varje hund, det är domarens sak. Korten är en bekräftelse på vad domaren såg och dömde efter.

Som vi skrev tidigare har många varit positiva till vårat arbete för att visa upp allas våran ras - Irish soft coated wheaten terrier och vi hoppas att ni ska fortsätta vara positiva nu när vi startar upp en NY HEMSIDA :D

Den nya hemsida kommer att ha en egen adress och egen design. All text kommer att vara på engelska för att bli mer internationell. En mer neutral tag för bilderna kommer att komma tillbaka. Den kommer att innehålla inskickade resultat från olika utställningar främst i Europa men även resultat från övriga världen är välkomna. Information om vad som gäller finns på den nya hemsidan.

Vi hoppas också att Studdogs- och Puppies-hänvisningen kan få en internationell inriktning. Kanske ett sätt att sprida information om utbyte av avelsmaterial.

Vår egen ”blogg” kommer att läggas på vår kennelhemsida för dem som är intresserad av mer personliga tankar om utställningar, reseskildringar och andra händelser. Allt gammalt resultat/foton kommer att föras över till den nya hemsidan och de ”personliga” bloggarna kommer att efterhand att tas bort. Det tar lite tid att justera flera års arbete så jag hoppas att ni har överseende med att de finns kvar så här i början.

Vi tar gärna emot åsikter och kritik och försöker om så är möjligt att utveckla i fas med åsikterna. Hemsidan är fortfarande under uppbyggnad och sidor kan eventuellt ändras under tidens gång.

Välkomna till nya hemsidan: WheatenShows.com

Hälsningar
Tina Uneholt
Webmaster

 

In english:

After 3,5 years of documenting Wheatens from shows all over Europe we have now a huge archive of photos. We have gained a lot of positive critic and would gladly continue publishing photos and results of Wheatens.

Sadly there has been some “dark clouds” with sometime constructive critic but also sometime not so pleasant. Some dislike having their dog’s photo at a Web-page connected to our kennel Seamrog. It should matter whose web-page it is but if people think so we’ll try to adjust.

Sometime though the critics have been rather unpleasant and threaten and forced us to remove photos of certain dogs even if we have the law on our side to publish photos.

This summer we removed our “tag” (the stamp on the photos) so in that way the photos became more neutral but also became free to take and use. It has unfortunately been a lot of improper use and photos have been used at others web-pages without any reference to the photographer or the source were from the photo was taken, which is a violation to the copyright law.

It is our lawful right to take photos but we by all means don’t want to hurt anybody. We try to take as many photos possible and in different angles if possible, all to get a good photo both technically and a good position of the dog. We do not put any own judging into the documentation. The photos are a confirmation of what the judge saw and judged by.

As we wrote earlier many have been very positive to our job to document our lovely breed – Irish Softcoated Wheaten Terrier – and we hope you’ll continue being positive when we now announce our NEW WEBPAGE : )

The new web-page will have its own address and new design. All texts will be in English (the best I can : ) to become more international. A more neutral tag for the photos will come later. The web-page will contain results and photos, sent into us, from various shows mostly in Europe but results from other parts of the world are also welcomed. Information will be found at the new web-page.

We also hope that the new Studdogs and Puppies reference can obtain an international direction. Maybe a way of exchanging breeding-material.

Our own “blog” will be found at our kennel-webpage for those interested of more personally thoughts about shows, travelling notes and other events. All old results/photos will be moved to the new web-page and all the “personal blogs” will be removed. It will take some time to adjust several years of work so be patient if it isn’t perfect now in the beginning.

We are open for opinions and critic and we’ll try to develop the page in phase with it. The web-page is still under construction and we’ll do everything we can to adapt your thoughts.

Welcome to the new web-page: WheatenShows.com

Best wishes
Tina Uneholt
Webmaster